Skip to main content

Juridische Kennisgeving – Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS: In overeenstemming met de informatieverplichting opgenomen in artikel 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende gegevens vermeld: MEDITERRANEO CAMPER AREA SL met CIF: B54860259, VOER HIER DE REGISTRATIEGEGEVENS IN (Details van registratie) gevestigd te C/ PARTIDA COLARI 7E, 03701 CALPE, ALICANTE (Hierna MEDITERRANEO CAMPER AREA SL)
 1. GEBRUIKERS: Toegang tot en/of gebruik van de sites van MEDITERRANEO CAMPER AREA SL verleent de status van GEBRUIKER, die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden accepteert vanaf deze toegang en/of gebruik. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die mogelijk verplicht zijn.
 1. GEBRUIK VAN DE SITE: de website van MEDITERRANEO CAMPER AREA SL biedt toegang tot een veelvoud aan informatie, diensten, tools, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op het internet die toebehoren aan MEDITERRANEO CAMPER AREA SL, waar de GEBRUIKER toegang tot kan hebben. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de site.

Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord ontvangen waarvoor hij verantwoordelijk is en verbindt hij zich ertoe dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken.

 1. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die MEDITERRANEO CAMPER AREA SL aanbiedt via zijn site op een geschikte manier te gebruiken en zonder beperking, maar niet beperkt tot, ze niet te gebruiken om (i) zich in te laten met illegale, illegale activiteiten of activiteiten die tegen goede trouw en openbare orde ingaan; (ii) inhoud of propaganda van racistisch, xenofobisch, pornografisch-illegaal, terrorisme verheerlijkend of mensenrechten schendend karakter te verspreiden; (iii) schade toe te brengen aan de fysieke en logische systemen van MEDITERRANEO CAMPER AREA SL, haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen die in staat zijn om de eerder genoemde schade te veroorzaken, in te voeren of te verspreiden op het netwerk; (iv) toegang te proberen te krijgen tot en, indien van toepassing, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

MEDITERRANEO CAMPER AREA SL behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen die de waardigheid van de persoon aantasten, die discriminerend, xenofobisch, racistisch, pornografisch zijn, de jeugd of kindertijd, de orde of de openbare veiligheid bedreigen of die, naar haar oordeel, niet geschikt zijn voor publicatie, in te trekken. In elk geval zal MEDITERRANEO CAMPER AREA SL niet verantwoordelijk zijn voor de meningen die gebruikers via forums, chats of andere hulpmiddelen uiten.

 1. GEGEVENSBESCHERMING: MEDITERRANEO CAMPER AREA SL voldoet aan de richtlijnen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december op de bescherming van persoonsgegevens, het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december waarbij het Reglement ter ontwikkeling van de Organieke Wet wordt goedgekeurd en andere op dat moment geldende voorschriften, en zorgt voor een correct gebruik en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker. Om deze reden zal naast elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens, in de diensten die de GEBRUIKER kan aanvragen bij MEDITERRANEO CAMPER AREA SL, de GEBRUIKER geïnformeerd worden over het bestaan en de acceptatie van de specifieke voorwaarden voor de verwerking van zijn gegevens in elk geval, en wordt hij geïnformeerd over de verantwoordelijkheid van het gecreëerde bestand, het adres van de verantwoordelijke, de mogelijkheid om zijn rechten van toegang, rectificatie, annulering of bezwaar uit te oefenen, het doel van de verwerking en de gegevenscommunicatie aan derden indien van toepassing. Bovendien informeert MEDITERRANEO CAMPER AREA SL dat het voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal op elk moment uw toestemming vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.
 1. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID: MEDITERRANEO CAMPER AREA SL is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen ontstaan, bij wijze van voorbeeld: fouten of omissies in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks dat alle noodzakelijke technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.
 2. WIJZIGINGEN: MEDITERRANEO CAMPER AREA SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen door te voeren die het passend acht in haar site, en kan zowel de inhoud en diensten die worden aangeboden via dezelfde als de manier waarop deze worden gepresenteerd of gesitueerd op haar site veranderen, verwijderen of toevoegen.
 3. GEBRUIK VAN COOKIES: MEDITERRANEO CAMPER AREA SL kan cookies gebruiken om de navigatie van de GEBRUIKER op haar site zoveel mogelijk te personaliseren en te vergemakkelijken. Cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme GEBRUIKER en zijn computer en bieden geen referenties die persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER kunnen onthullen. De GEBRUIKER kan zijn browser configureren om te worden genotificeerd en de installatie van de door MEDITERRANEO CAMPER AREA SL verzonden cookies te weigeren, zonder dat dit de mogelijkheid van de GEBRUIKER om toegang te krijgen tot de Inhoud belemmert.
 4. LINKS: In het geval dat op de site links of hyperlinks naar andere internetpagina’s beschikbaar zijn, zal MEDITERRANEO CAMPER AREA SL geen enkele controle uitoefenen over dergelijke sites en inhoud. In geen geval zal zij enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van een link die behoort tot een externe website, noch zal zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, uitgebreidheid, waarachtigheid, geldigheid en grondwettelijkheid van enig materiaal of informatie op een van deze hyperlinks of andere internetpagina’s garanderen. Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.
 5. RECHT OP UITSLUITING: MEDITERRANEO CAMPER AREA SL behoudt zich het recht voor om toegang tot haar site en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen initiatief of op verzoek van een derde, aan die gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreden.
 6. ALGEMEEN: MEDITERRANEO CAMPER AREA SL zal de niet-naleving van deze voorwaarden alsook elk ongepast gebruik van haar site vervolgen door alle civiele en strafrechtelijke acties te ondernemen die haar wettelijk toekomen.
 7. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR: MEDITERRANEO CAMPER AREA SL kan te allen tijde de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, zoals hier gepubliceerd. De geldigheid van de genoemde voorwaarden is afhankelijk van hun tentoonstelling en blijven van kracht totdat ze worden gewijzigd door andere dienovereenkomstig gepubliceerde voorwaarden.
 8. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE: De relatie tussen MEDITERRANEO CAMPER AREA SL en de GEBRUIKER wordt geregeld door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad ALICANTE.